Get Adobe Flash player

บริการ Online

 ita

 
 
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ผลงาน

sumpickkn

โรงเรียนขามแก่นนครเ้ข้าร่วมวันศรีพัชริทน์

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*******************************************
อบรม IPAD2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
13-14 ตุลาคม 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

********************************************
การอบรมวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551
โรงเรียนขามแก่นนคร

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
********************************************
งานเกษียนอายุราชการ

เกียรติยศและศักดิ์ศรี ปูชนียบุคคล โรงเรียนขามแก่นนคร
วันที่ 22 กันยายน 2554


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
************************************
พิธีเปิดอาคารห้องสมุด ICT โรงเรียนขามแก่นนคร
(พระอุดมประชาทร อุปถัมภ์)
วันที่ 16 กันยายน 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**************************************************
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2554
วันที่ 12 กันยายน 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*********************************************
ผู้อำนวยการวีระเดช  ซาตาศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
(นครLos Angeles และ นคร San Francisco)
ระหว่างวันที่  24 - 31 สิงหาคม 2554
ตามโครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสู่สากล

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*******************************************
ผู้อำนวยการวีระเดช  ซาตาและคุณครูนภธร อัครธรสกุล
เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมมนาคุณ ชั้นที่ 2 และ 3

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

กิจกรรมอาเชียนศึกษา ออกอากาศทางช่อง 3
**************************************
การประกวด Mr. & Miss. To Be Number One season 5

โรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2554
วันที่ 30 สิงหาคม 2554


ชมภาพเพิ่มเิติม <<คลิ๊ก>>
******************************************

การอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร วันที่ 29 สิงหาคม 2554


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*****************************************
การอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การใช้เทคโนโลยีไปพัฒนางานแนะแนวและงานบรรณารักษ์
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร วันที่ 27 สิงหาคม 2554


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*********************************************
โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย ศึกษาดูงานสภานักเรียน
โรงเรียนขามแก่นนคร วันที่ 25 สิงหาคา 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**************************************************
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและ Classroom Meeting 
ระดับ ม.2 3 5 6  โรงเรียนขามแก่นนคร
วันที่  21 สิงหาคม 2554

ชมภาพเพิ่มเติม  <<คลิ๊ก>>
***************************************

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและ Classroom Meeting 
ระดับ ม. 1 และ ม. 4 โรงเรียนขามแก่นนคร
วันที่ 20 สิงหาคม 2554


ชมภาพเพิ่มเติม  <<คลิ๊ก>>
*****************************************************
การบริจาคโลหิตโรงเรียนขามแก่นนคร 
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ชมภาพเพิ่มเิติม <<คลิ๊ก>>

***************************************************

รายละเอียดเพิ่มเิติม <<คลิ๊ก>>
************************************************
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนขามแก่นนคร

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
บทกลอนวันแม่ <<คลิ๊ก>>
***********************************************
กิจกรรมเทศกาลอาเชียนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
โรงเรียนขามแก่นนคร วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
********************************************


********************************************

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ อย.น้อย
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 - 3 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1-15 สิงหาคม 2554
นักเรียนที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณครูบุญเกิด ศิริวรรณ
และคุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสต
ร์
***************************************************
คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสุริยนต์  วะสมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*****************************************
ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูนงพร  โสใหญ่   คุณครูพิกุลรัตน์  บรรดาศักดิ์ไพศาล  และคุณครูมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์
ที่ได้รับเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติจาก  ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำผู้อำนวยการฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี
และวิชาการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ(National Nanotechnology Center)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ในฐานะวิทยากรของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่มีผลงานยอดเยี่ยม
ในการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยี

 

***********************************************

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จัดการแข่งขัน
ละครภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉีัยงเหนือ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2554


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*******************************************
วงดนตรีพื้นบ้าน(วงโปงลาง)โรงเรียนขามแก่นนครผ่านเข้าชิงชนะเลิศ
การประกวดวงดนตรีธนาคารออมสินในระดับประเทศ

 

นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นและมวยไทยสมัครเล่น
โรงเรียนขามแก่นนครชนะเลิศคะแนนรวม ประเภทมวยไทยสมัครเล่น

และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดมหาสารคาม

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

มวยสากลสมัครเล่น  ประกอบด้วย
- นายเด่นกล้า  ศรีเสาร์ รุ่น 51 กิโลกรัม
- นายวรวุฒิ  ชัยช่วย   รุ่น 54  กิโลกรัม
- นายจตุรภัทตร์  เกรงทา  รุ่น  60 กิโลกรัม
มวยไทยสมัครเล่น  ประกอบด้วย
- นายภานุพงศ์  เพียคำลือ รุ่น 57 กิโลกรัม
- นายธนพงษ์  คำพิลัง  รุ่น  60 กิโลกรัม
- นายวรนารถ  พรนิคม  รุ่น  63.5  กิโลกรัม
- นายศตวรรษ  บัวจันทร์  รุ่น  75  กิโลกรัม
ผู้ฝึกสอน นายวีระพล  จันทร์ศิลา  และนายผดุงวิชาเดช

***************************************
ชาวขามแก่นนครร่วมใจเชียร์วง Kiss My Ass
ร่วมแข่งขัน  คลิกแซ๊บ....แสบเข้าเส้น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554


วีดีโอการประกวดการแสดงละครส่งเสริมกิจกรรมประกันภัย ชนะเลิศระดับจังหวัด
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วีดีโอกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์"

โรงเรียนขามแก่นนครเข้าร่วมโครงการ
"ปั่นจักรยานเพื่อน้อง ปีที่ 3 จังหวัดขอนแก่น"
หนึ่งหยดเืงื่อ คือ หนึ่งหยาดน้ำใ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2554

ชมภาพเพิ่มเติม  <<คลิ๊ก>>
*********************************
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนขามแก่นนคร
วันที่ 24 กรกฎาคม 2554

ชมภาพเพิ่มเติม  <<คลิ๊ก>>
**************************************
พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2554
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
วันที่ 16 กรกฎาคม 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
************************************
การประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554


ชมภาพเพิ่มเตอม <<คลิ๊ก>>
*****************************************
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
และกิจกรรมอาเซียนศึกษา
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*******************************************
โรงเรียนขามแก่นนครโดยกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
จัดกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์"
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
เนื่องในวโรการทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**************************************************
การอบรมการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554


ชมภาพเพิ่มเิติม <<คลิ๊ก>>
***********************************************

โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ศึกษาดูงาน
การดำเนินงานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*****************************************
การประชุมสัมมนาโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2554


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************************
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
กองลูกเสือโรงเรียนขามแก่นนคร 
วันที่ 1 กรกฏาคม 2554


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************************************
การจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง
โรงเรียนขามแก่นนคร วันที่ 28 มิถุนายน 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***************************************
การแข่งขันการดำเนินงาน

ชมรม To Be Number One ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา
โรงเรียนต้นแบบ To Be Number One ระดับเงิน
ณ อิมแพ็คเมืองทอง
ธานี วันที่ 23 มิ.ย. 2554
ได้คะแนน อันดับที่ 1 ระดับประเทศ

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*******************************************
กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
ประจำปีการศึกษา  2554
วันที่ 23 มิถุนายน 2554


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************
รายการเสียงแห่งอนาคต ออกอากาศวันที่ 19 มิถุนายน 2554
ทางสถานีโทรทัศน์ NBT

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดลในคณิตศาสตร์.
วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2554

ชมภาพเพิ่มเติม  <<คลิ๊ก>>
*******************************************
การอบรมสัมมนาคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยและโรงเรียนขามแก่นนคร
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2554


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************


การศึกษาดูงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โรงเรียนขามแก่นนคร
วันที่ 17 มิถุนายน 2554


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*********************************************
การรายงานสรุปผลด้วยวาจาการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)
โรงเรียนขามแก่นนคร ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2554

ชมภาพเพิ่มเิติม <<คลิ๊ก>>
***************************************************
การประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)
โรงเรียนขามแก่นนคร ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

************************************
การบันทึกเทปรายการ "เสียงแห่งอนาคต"
โดยมีนายวรพงษ์ ศรีเชียงสา ประธานสภานักเรียนแห่งประเทศไทย
และประธานนักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนขอนแ่ก่นวิทยายน
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยร่วมบันทึกรายการ

สนใจติดตามการออกอากาศได้ที่ช่อง NBT
เวลาประมาณ 16.00-16.30 น. ในวันที่ 19 มิถุนายน 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***********************************
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ติดตามการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนขามแก่นนคร วันที่ 10 มิถุนายน 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*******************************
การประเมินโครงการTO BE NUMBER ONE 
เพื่อรักษามาตรฐานโรงเรียนแกนนำต้นแบบระดับเงิน
วันที่ 2 มิุนายน 2554


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*****************************************

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

สืบสานประเพณีและัวัฒนธรรมอันดีงาม

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*********************************
โรงเรียนขามแก่นนครแสดงความยินดี
กับคุณครูที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนใหม่

คุณครูจินตนา ทองป้อง
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คุณครูสุรชาติ สารแสน
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนกัลยาณวัตร
คุณครูเนาวรัตน์  วิลาวรรณ์
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
******************************
กิจกรรมโฮมพี่ตุ้มน้องโรงเรียนขามแก่นนคร
วันที่ 28 พฤษภาคม 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
ชมวีดีโอชุดที่ 1 <<คลิ๊ก>>
ชมวีดีโอชุดที่ 2 <<คลิ๊ก>>
* ภาพและวีดีโอ โดยชุมนุมหนังสั้น
**************************

นักเรียนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ให้ติดต่อที่ห้องวิชาการ
ตรวจสอบผลการลงทะเบียน  <<คลิ๊ก>>
*******************************************
โรงเรียนขามแก่นนครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้กับผู้เรียน
ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2554 

โรงเรียนขามแก่นนครร่วมกับ
งานจรจาร สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก่น
จัดอบรมโครงการสวมหมวกนิรภัย 100%
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*******************************


*******************************

การปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2554
วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*********************************
การปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2554
วันที่ 11 พฤษภาคม 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************************

การอบรมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์และเสวนาปัญหาคณิตศาสตร์
ณ โรงเรียนประตูน้ำ 9-11 พฤษภาคม 2554

ชมภาพวันที่ 9 พ.ค. 2554 <<คลิ๊ก>>
ชมภาพวันที่ 10 พ.ค. 2554 <<คลิ๊ก>>
ชมวีดีโอกิจกรรม <<คลิ๊ก>>
****************************************
การประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประจำปีการศึกษา 2554


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

*************************************


คณะผู้บริหาร สพม. เขต 25 และคณะครูโรงเรียนขามแก่นนคร
ร่วมต้อนรับ ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ในการมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.เขต 25

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*****************************************************
ประมวลภาพการศึกษาดูงานโรงเรียนแกลง "วิทยาสถาวร"

ชมภาพเพิ่มเติม

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************
ประมวลภาพการทัศนศึกษาคณะครูโรงเรียนขามแก่นนคร

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************


ฯพณฯท่านชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิกาีร
เยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียนขามแก่นนคร วันที่ 21 มีนาคม 2554


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
************************************
ฯพณฯท่านชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิกาีร
มอบโล่ห์ประกาศกิตติคุณ วันที่ 21 มีนาคม 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
************************************
โรงเรียนขามแก่นนครร่วมแสดงในการต้อนรับ
ฯพณฯท่านชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
************************************
ประมวลภาพการเตรียมการจัดนิทรรศการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลและผลงานนักเรียน


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
************************************

พิธีลงเสาเอกอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนขามแก่นนคร
โดยมีท่านยอดยิ่ง  จันทนพิมพ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร ท่านผู้อำนวยการนพรัตน์ จารย์โพทธิ์
ท่านผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน
เข้าร่วมพิธีในวันที่ 24 มีนาคม 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**************************************
โรงเรียนขามแก่นนครจัดอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
พร้อมด้วยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนศรีหนองกาว
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังแนวทางการประเมิน
โดยมีดร.สมหวัง บุญสิทธิ์ เป็นวิทยากรในการอบรม
วันที่ 18 มีนาคม 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

************************************
โรงเรียนขามแก่นนครร่วมจัดนิทรรศการ
โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
โดยท่านผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา ร่วมบรรยายพิเศษ
ร่วมกับนางสาวทิพย์วรรณ ทำนา


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*****************************
ประมวลภาพการทอดผ้าป่าการศึกษา
เพื่อสร้างห้องสมุด ICT โรงเรียนขามแก่นนคร
วันที่ 9 มีนาคม 2554


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*****************************************
ประมวลภาพงานโฮมผ้าป่าการศึกษา
เพื่อสร้างห้องสมุด ICT โรงเีรียนขามแก่นนคร
8 มีนาคม 2554

ชมภาพเพิ่มเิติม <<คลิ๊ก>>
********************************
ประมวลภาพการประชุมเสวนา
เพื่อสร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษา
7 มีนาคม 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***************************

ชมวารสารร่มมะขามแบบOnline <<คลิ๊ก>>


รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************************
ประมวลภาพ
ตุ้มโฮมผ้าป่าการศึกษาเพื่อสร้างห้องสมุด ICT ศิษย์ปัจจุบัน
17 กุมภาพันธ์ 2554

ชมภาพเ่ิพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***************************************
ประมวลภาพการประชุมเสวนา

เพื่อสร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษา
7 มีนาคม 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***************************

ชมวารสารร่มมะขามแบบOnline <<คลิ๊ก>>


รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************************
ประมวลภาพ

ตุ้มโฮมผ้าป่าการศึกษาเพื่อสร้างห้องสมุด ICT ศิษย์ปัจจุบัน
17 กุมภาพันธ์ 2554

ชมภาพเ่ิพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***************************************
ประมวลภาพ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2553

17 กุมภาพันธ์ 2553

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************************


ประมวลภาพ

การแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเรียนต่อในระดับอุมศึกษา
และนักเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553
16 กุมภาพันธ์ 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*****************************************


ประมวลภาพ
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเีรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
10 กุมภาพันธ์ 2554


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
************************************
ประมวลภาพการรับรางวัล
กิจกรรม To Be Number One
โีรงเรียนขามแก่นนคร

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**************************************
ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าค่าย
ลูกเสือ-ยุวกาชาด-ผู้บำเพ็ญประโยชน์
3-4 กุมภาพันธ์ 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***************************************
กีฬาประเพณี สาธิตมอดินแดง-ขามแก่นนครครั้งที่ 23
วันที่ 31 มกราคม 2554

ชมภาพเพิ่มเติม1 <<คลิ๊ก>>
ชมภาพเพิ่มเติม2 <<คลิ๊ก>>
*************************************
สุดยอดนักเรียนขามแก่นนคร
"สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า"
กองลูกเสือโรงเรียนขามแก่นนคร
ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะลูกเสือ
งานศิลปพัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553
ณ อิมแพคเมืองทองธานี 26-28 ม.ค. 2553

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***********************************
สุดยอดนักเรียนขามแก่นนคร
"สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า"
ด.ญ.พรพิพัฒน์ เสนจันทร์ฆิไชย และน.ส.ทินมณี ปั้นรูป
ชนะเลิศ การแข่งขันกลอนสุภาพ ระดับ ม.1-3
งานศิลปพัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553
ณ อิมแพคเมืองทองธานี 26-28 ม.ค. 2553

ผู้ฝึกสอน คุณครูประภัสสร โพธิจักร และคุณครูสุชาติ สุวรรเลิศ

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
********************************
รงเรียนขามแก่นนครชนะเลิศ
การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนสพฐ. ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวแทนการแข่งขัน
ในระดับประเทศต่อไป


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
********************************************
ประมวลภาพ
บ้านวัดโรงเรียนเรียน (บวร) ร่วมใจการบริจาคโลหิต
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 มกราคม 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
******************************************************
ประมวลภาพ

Bangkokglass FC in Khamkaennokon
18 มกราคม 2554


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
********************************
ประมวลภาพการต้อนรับ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนครคนใหม่
17 มกราคม พ.ศ. 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
ชมภาพเพิ่มเติม ภาค 2  <<คลิ๊ก>>
*********************************************
ประมวลภาพ

คุณครูธนภรณ์ เหล่าคนค้า
รับรางวัลคุรุสภาระดับประเทศ ประเภทครูผู้สอน
จากฯพณฯท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

16 มกราคม พ.ศ. 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
********************************
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ
ประจำปี 2554
ผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม
วันครูแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554


ชมภาพเพิ่ิมเติม <<คลิ๊ก>>
**************************************

*************************
ประมวลภาพ

นายวรพงษ์  ศรีเชียงสา
ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภานักเรียนแห่งประเทศไทย
และเข้าพบนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ

ณ ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 8 มกราคม 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
************************
ผู้อำนวยการวีระเดช  ซาตา และคณะ
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น 

******************************
รองผู้อำนวยการสมพร นิยมศาสตร์และคณะ
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสมศักดิ์ บ้านเหล่า
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าพระวิทยายน


***************************************
ประมวลภาพ

คณะครูและบุคลากรร่วมอวยพรเนื่องในวันปีใหม่
คณะผู้บริหารโรงเรียน


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
******************************
ประมวลภาพกิจกรรม
กีฬาสานไมตรี.......สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2554


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*********************************
ประมวลภาพการจัดอบรม

โครงการยุวชนให้คำปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
(Youth Counseling)
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***********************************
ประมวลภาพกิจกรรมวันคริสมาสต์ 
ประจำปีการศึกษา 2553
วันที่ 23 ธันวาคม 2553


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**************************
ประมวลภาพพิธีรับมอบธงกีฬาแห่งชาติ
โดยโรงเรียนขามแก่นนคร
ได้ีรับเกียรติ
ในการจัดการแสดงในพิธีรับมอบธงกีฬาแห่งชาติ
วันที่ 19 ธันวาคม 2553


ชมภาพเ้พิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
******************************
ความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนขามแก่่นนคร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รางวัลชนะเลิศ
รางวัลยอดแห่งนักออม ประจำปีการศึกษา 2553
รางวั
ลนักเรียนคุณธรรมจริยะธรรม ระดับประเทศ
และรางวับชนะเลิศกีฬาและเป็นตัวแทน
แข่งขันในระดับประเทศ
ชมภาพเพิ่มเติม<<คลิ๊ก>>
*********************************

ประมวลภาพการศึกษาดูงานโครงการ EIS

โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 9 ธันวาคม 2553

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

********************************
ประมวลภาพ

โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จังหวัดกระบี่
ศึกษาดูงานโรงเรียนขามแก่นนคร
วันที่ 8 ธันวาคม 2553

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**************************************


ขอแสดงความยินดีกับ
นายธเนศร์  ขจรพิพัฒน์
นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ระดับประเทศ  ประจำปี 2553


ตามโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียน
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
โดยธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************************
ประมวลภาพกิจกรรมการปฏิบัติธรรม
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2553
3-7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*********************************
ประมวลภาพพิธีถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2553
วันที่ 2 ธันวาคม 2553


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
********************************

ชมประมวลภาพกิจกรรม พ.ศ.2552 <<คลิ๊ก>>
***********************************ประมวลภาพการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
"การพัฒนาตนเองสู่ความเข้าหน้าทางวิชาชีพ"
วันที่ 27 พฤศจิกายน  2553
ดำเนินการจัดอบรมโดย
สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ได้รับเกียรติจาก นายนิวัตร นาคะเวช
รองปลัดกระทวงศึกษาธิการ 
เป็นประธานในพิธีเปิด
ชมภาพเพิ่ิมเติม <<คลิ๊ก>>

 

 

***********************************


ประมวลภาพกิจกรรม "วันวชิราวุธ"
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

ชมภาพเิพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************************
ประมวลภาพ

การประเมินครูคุรุสภาดีเด่นระดับประเทศ
(สายผู้สอน)

คุณครูธนภรณ์  เหล่าคนค้า
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************************


การสอบนักศึกษาวิชาทหารชั้นที่ปี่ 3 และปีกที่ 5
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*****************************************
ประมวลภาพกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553
KHON  KAEN  EXCELLENCE  FAIR  2010
ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2553


ชมภาพเพิ่มเติม  <<คลิ๊ก>>
***********************************
ประมวลภาพพิธีบวงสรวง
การสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553

 

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

**********************************
ประมวลภาพการประเมินนักเรียน
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*******************************************ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2553
8 - 12 พฤศจิกายน 2553
ได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

ชมภาพกิจกรรม <<คลิ๊ก>>
*********************************************
ประมวลภาพกิจกรรมการนำเสนอโรงเรียนมาตรฐานสากล
ณ หอประชุม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

 


ชมภาพการนำเสนอผลงาน <<คลิ๊ก>>
************************************************

การประชุมผู้ปกครองสามัญประจำปี 2553


ชมภาพประชุมผู้ปกครอง <<คลิ๊ก>>

********************************************
ประมวลภาพการประชุมสัมมนาวิชาการ
โรงเรียนขามแก่นนครวันที่ 26 ตุลาคม 2553


ชมภาพประชุมสัมมนา <<คลิ๊ก>>

*************************************
ชมประมวลภาพกิจกรรม พ.ศ.2552 <<คลิ๊ก>>

ผู้บริหารโรงเรียน

นายศุภกิจ  สานุสัตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นางจิรพา  บุญประกอบ
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

 

 

 
 
 

Who's Online

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการเยี่ยมชม

1294221
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สับดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
81
93
382
503846
3594
4400
1294221

Your IP: 34.229.63.28
Server Time: 2023-11-30 21:25:35

hacklink al hd film izle duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle tüp bebek merkezi crypter erotik film izle erotik film izle Free Porn Videos تنزيل اباحياباحيNişantaşı EscortFlorya Escortmaltese terrier Betticketjojobet canl覺 ma癟 izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/guvenilir-bahis-siteleri.html deneme bonusu casino sitelericanlı casino siteleriHacklink SatışıHack forumpronet alt yapılı sitelerkareasbet güncel girişsiyahbayrakaynadeneme bonusu veren sitelerbeylikdüzü escortkareasbet girişkareasbet girişdeneme bonusu veren siteler forum bahisbetingokareasbet girişyabancı dizi izledeneme bonusu veren sitelercasino bahis siteleri 2023asper casinogobahisBitcoin ile bahisBakırköy Escortdigital marketing agencydeneme bonusu veren sitelerGüvenilir Poker Siteleribetkanyonesbet girişdeneme bonusu veren siteler