กิจกรรม

โรงเรียนขามแก่นนคร มีกิจกรรม เพื่อพัฒนาลูกๆนักเรียน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา และช่วงปิดภาคเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายแปลกใหม่ ทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์

13:00-15:30

โรงเรียนขามแก่นนคร

กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติด

เมื่อเวลา 13.00 น. นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์ ,ว่าที่ร.ต.ดร.ภูผาภูมิ โมรีย์ ,นางสาวจิรพรรณ ดอนม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ทั้งสามท่าน พร้อมด้วยคณะครู ระดับชั้นม.1 คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา คณะครู นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม กีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนขามแก่นนคร กิจกรรมประกอบด้วย การเดินกระบวนพาเหรด ของแต่ละสี การแสดงของนางรำ การแสดงของทูบีนัมเบอร์วัน กีฬาพื้นบ้าน เสร็จพิธีมอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล

08:00-12:00

โรงเรียนขามแก่นนคร

กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนเรียนขามแก่นนคร

นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์ ,ว่าที่ร.ต.ดร.ภูผาภูมิ โมรีย์ ,นางสาวจิรพรรณ ดอนม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนได้ร่วมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 กิจกรรมมีการรำระลึกพระคุณครู ท่านผู้อำนวยการเจิมหนังสือใหม่ กล่าวคำบูชาครู สภานักเรียนนำพานไหว้ครู ขึ้นสักการะ นักเรียนชั้น ม.1-6 นำพานไหว้ครูขึ้นสักการะเรียงตามลำดับ

08:00-15:30

ม.มหามกุฏ

พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล

นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์ ,ว่าที่ร.ต.ดร.ภูผาภูมิ โมรีย์ ,นางสาวจิรพรรณ ดอนม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ทั้งสามท่าน ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ซึ่งจัดอบรมพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น วันที่ 7 มิถุนรายน 2567 วิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วย พรุครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร.รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตอีสาน ดร.คเชนทร์ กองพิลา พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการวิชาการอีสาน ,พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน

13:00-16:30

ค่ายศรีพัชรินทร์

ต้อนรับดร.สุทิน คลังแสง รมต.กลาโหม

ว่าที่ร.ต.ดร.ภูผาภูมิ โมรีย์ รองผู้อำนวยการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนขามแก่นนคร พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 5 คน นักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 85 คน เข้าร่วมต้อนรับท่าน ดร.สุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มาตรวจเยี่ยมกำลังพลและครอบครัว ณ ค่ายศรีพัชรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 บรรยากาศในงาน มีหน่วยราชการทางทหารมาต้อนรับอย่างหนาแน่น อาทิเช่น ชมรมแม่บ้านทหาร ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารใหม่ นักศึกษาวิชาทหาร

08:00-12:00

ขามแก่นนคร

กิจกรรม งานวันงดสูบบุหรีโลก

ว่าที่ร.ต.ดร.ภูผาภูมิ โมรีย์ นางสาวจิรพรรณ ดอนม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร พร้อมหัวหน้าฝ่าย คณะครู ได้นักเรียนเข้าอบรมให้ความรู้เรื่องโทษภัยของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงาน ปปส.ขอนแก่น ณ ห้องประชุมร่มมะขาม โรงเรียนขามแก่นนคร

08:00-14:30

ศูนย์ ICTเทศบาลนครขอนกแก่น

การอบรม ปปช และ ปปส.

ท่านรองว่าที่ร.ต.ดร.ภูผาภูมิ โมรีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร พร้อมด้วยคุณครูอุไรวรรณ ภวสริยกุล หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 เข้าร่วมอบรมเพิ่มพูลความรู้ โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ปปช.จังหวัดขอนแก่น และ วิทยากรจาก สำนักงาน ปปส.ขอนแก่น ณ ศูนย์ไอซีที เทศบาลนครขอนแก่น

เกี่ยวกับเรา ขามแก่นนคร

นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

โรงเรียนขามแก่นนครเราจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกทุกปี โดยในแต่ละปีเราได้ให้ผู้บริหารครู นักเรียนบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม ทั้งการรณรงค์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า การอบรมให้ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่ บุหรีไฟฟ้า