บุคลากร

นายศุภกิจ สานุสัตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ว่าที่ร.ต.ดร.ภูผาภูมิ โมรีย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน
นางสาวจิราพรรณ ดอนม่วง
รองผุ้อำนวยการกลุ่มวิชาการ